Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi

Authors

Keywords:

Bireysel yenilikçilik, girişimcilik, hemşirelik

Abstract

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 393 hemşirelik öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Girişimcilik Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %73.3’ü kız, %98.7’si bekârdır. Öğrencilerin %46.8’i eğitim müfredatlarında yenilikçilik kavramına, %53.4’ü girişimcilik kavramına yer verilmediğini, %85.0’i herhangi bir girişimcilik faaliyetinde bulunmadığını, %62.6’sı kendine ait herhangi bir iş fikrinin olmadığını ifade etmiştir. Kız öğrencilerin bireysel yenilikçilik ve girişimcilik puan ortalamalarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu, 20 yaş üstü öğrencilerde bireysel yenilikçilik, 20 yaş üstü öğrencilerin bireysel yenilikçilik ve girişimcilik puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bekâr öğrencilerde, herhangi bir girişimcilik faaliyetinde bulunduğunu bildiren öğrencilerde ise girişimcilik puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okudukları sınıfa ve yaşadıkları yere göre yenilikçilik ve girişimcilik puan ortalamalarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin girişimcilik puanı ile bireysel yenilikçilik puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerinin istendik oranlarda olmadığı, girişimcilik faaliyetinde bulunmanın öğrencilerin girişimcilik potansiyellerini destekleyen bir unsur olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yenilik ve girişimcilik kavramları ile tanışıklıklarının arttırılmasına, yenilikçi ve girişimci davranışlarının desteklenmesine katkı verecek şekilde, müfredat düzenlemeleri yapılması yararlı olacaktır.

Aim: This study has been made to identify entrepreneurial and individual innovative tendencies of nursing students.  

Methods: A sample the descriptive research was made up of 393 nursing students who agreed to participate in the study. The study data has been acquired by using Personal Information Form, Entrepreneurial Tendency Scale and Individual Innovative Tendency Scale.

Results: %73.3 of the students that participated in the study are women, %98.7 are singles. %46.8 of the students have stated that the concept of innovation and doesn’t include their curriculum, %53.4 the concept of entrepreneurship doesn’t include their curriculum, %85.0 have not engaged in any kind of entrepreneurial activities and %62.6 don’t have any business idea of their own. It was determined that female students and students over the age of 20 had higher entrepreneurship and innovation scores. The students who were single and reported to be engaged in any entrepreneurial activity had higher entrepreneurial scores. There was no difference in the average score for innovation and entrepreneurship according to the class in which students studied and where they lived. It has been indicated that there is a positive correlation between the entrepreneurship and the personal innovativeness points of the students.

Conlusions: It is seen that the individual innovation and entrepreneurship characteristics of nursing students participating in the research are not at the rates requested, and that entrepreneurship activity is a factor that supports the entrepreneurial potential of students. It will be useful to make curricular arrangements to contribute to increasing students’ familiarity with the concepts of innovation and entrepreneurship and to supporting their innovative and entrepreneurial behavior.

Downloads

Published

01.01.2021

How to Cite

Şahin, E., Öğüt, Y., & Tel Aydın, H. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ve bireysel yenilikçilik eğilimlerinin belirlenmesi. Health Sciences Student Journal, 1(1), 7–14. Retrieved from http://ojs.healthssj.com/index.php/panel/article/view/7